Go to Top

Entra en vigor la BT 52 per a infraestructures de recàrrega de vehicles elèctricsDes del 30 de juny de 2015 ja és vigent el Reial Decret 1053/2014 de 12 de desembre, pel que s’aprova la Instrucció Tècnica Complementària (ITC) BT-52: «Instal·lacions amb fins especials. Infraestructura per la recàrrega de vehicles elèctrics», del reglament electrotècnic de Baixa Tensió. Us en fem un resum de la ITC:

 • Afecta a totes les noves infraestructures per a la recàrrega de vehicles elèctrics que s’executin a partir de la seva entrada en vigor; les executades abans de la data, disposaran de 3 anys per a la seva terminació.
 • Es modifica la ITC-BT-04 afegint un nou tipus d’instal·lació que precisa de projecte per a la seva execució i que engloba: infraestructures per a la recàrrega de vehicles elèctrics amb una potència superior a 50 kW; instal·lacions de recàrrega situades a l’exterior amb una potència superior a 10 kW; i les instal·lacions amb estacions de recàrrega previstes per al modus de recàrrega 4, sense límit de potència.
 • Es modifica la ITC-BT-05 que afegeix una nova tipologia d’instal·lació que requereix inspecció inicial i periòdica i que inclou totes les del punt anterior.
 • S’elimina la obligatorietat d’instal·lar fil de comandament en el cas de comptadors intel·ligents que incorporin la funció de telegestió.
 • S’afegeix a la ITC-BT-25, als habitatges amb electrificació elevada, l’obligatorietat d’un circuit adicional per a la infraestructura de recàrrega de vehicles elèctrics, amb un interruptor diferencial exclusiu.
 • En aparcaments col·lectius en edificis de règim de propietat horitzontal, s’executarà una conducció principal per zones comunitàries per possibilitar la realització de derivacions fins les estacions de recàrrega ubicades en les places d’aparcament; s’instal·larà com a mínim un mòdul de reserva per ubicar un comptador principal per la instal·lació de recàrrega; i es reservarà espai per als dispositius de protecció contra sobreintensitats.
 • En aparcaments públics permanents, privats, d’empresa o depòsits municipals, es preveuran les instal·lacions necessàries per subministrar una estació de recàrrega per cada 40 places.
 • A la via pública s’hauran d’efectuar les instal·lacions necessàries per donar subministrament a les estacions de recàrrega ubicades en places destinades a vehicles elèctrics que estiguin previstes en els plans de mobilitat sostenible.
 • En els edificis existents s’haurà de preveure la instal·lació dels elements comuns de forma que possibilitin la infraestructura per acollir nous punts.

coche peke

Les principals especificacions tècniques que regula la ITC-BT-52 es resumeixen en:

 • Es defineixen 4 modes de càrrega: l’1 -connexió en corrent alterna mitjançant tomes de fins a 16 A, tensió d’alimentació de fins a 250 V en monofàsic o 480 V en trifàsic-; el 2 –en corrent alterna fins a 32 A i amb la mateixa tensió d’alimentació i incorporant una funció de control pilot i un sistema de protecció per a les persones-; el 3 -en corrent alterna usant un sistema d’alimentació específic del vehicle elèctric (SAVE)-; i el 4 -amb connexió indirecta a la corrent alterna usant un SAVE-.
 • Es permeten 4 esquemes de connexió: un col·lectiu o troncal amb un comptador principal; un individual amb un comptador comú per a l’habitatge i l’estació de recàrrega; un individual amb comptador per a cada estació; o un esquema amb circuit/s addicional/s per a la recàrrega.
 • S’estableixen els esglaons de potència de les estacions de recàrrega.
 • S’estableix la tensió nominal de l’alimentació, que serà de 230/400 V en corrent alterna per als modes 1, 2 i 3. Per al 4, podrà arribar fins a 1000 V en corrent alterna trifàsica i fins a 1500 V en contínua.
 • El cablejat haurà de ser de tensió assignada mínima de 450/750 V, amb conductor de coure de classe 5 o 6. Quan siguin d’exterior, seran de 0,6/1 kV.
 • El punt de connexió es situarà junt a la plaça a alimentar i la seva alçada serà de 0,6 m sobre el terra. En places públiques, l’alçada màxima serà de 1,2 m.
 • En aparcaments tancats, es podrà realitzar la operació de recàrrega de bateries.
 • El quadre de comandament associat a les estacions de recàrrega estarà identificat en relació a les places d’aparcament assignades.
 • Els quadres de comandament i protecció disposaran de sistemes de tancament per evitar manipulacions indegudes.
 • A la zona de recàrrega es garantirà un nivell de luminància de 20 lux a exteriors i 50 a interiors.
 • Cada punt de connexió es protegirà individualment amb un protector de corrent diferencial-residual assignada màxima de 30 mA, de classe A.
 • Els circuits de recàrrega es protegiran individualment amb dispositius de tall omnipolar.

Si voleu aprofundir més en alguna de les especificacions o consultar la llei al complet, podeu fer-ho a través d’aquest enllaç: http://www.boe.es/boe/dias/2014/12/31/pdfs/BOE-A-2014-13681.pdf

Si teniu més dubtes, podeu contactar amb el Director Tècnic de l’Àrea de Baixa Tensió a AMBIENTAL:
Javier Rojo
Director Tècnic Instal·lacions Tèrmiques i Elèctriques
jrojo@ambiental.es T. 93 490 45 85

*Fotos de Pixabay (1) i Ryan McGuire (2)

, , , , ,