Go to Top

Contra incendis

AMBIENTAL està acreditada per ENAC per actuar com organisme de control, col·laborador de l’administració, para efectuar la Inspecció de las Instal·lacions de Protecció Contra Incendis.

AMBIENTAL garanteix als seus clients la màxima eficàcia, adaptada a la normativa i als canvis del sector, amb un servei totalment personalitzat i innovador que minimitza la interrupció de l’ activitat del client.

A qui es dirigeix?

Als propietaris, titulars de d’instal·lacions, als gestors o administradors de les instal·lacions o als mantenidors d’aquestes. Moltes de les següents tipologies d’establiments estan obligades a passar una inspecció i obtenir un certificat de conformitat d eles seves instal·lacions:

Contra incendios

Inspecció contra incendis- RIPCI

El nou i vigent Reglament d’Instal·lacions de Protecció Contra Incendis (RIPCI) va ser aprovat pel RD 513/2017,de 12 de juny de 2017. Substitueix el RD 1942/1993 i estableix les condicions que han de reunir els equips i sistemes que conformen les instal·lacions de protecció contra incendis per aconseguir el funcionament correcte en cas d’incendi.

A més, estableix les exigències relatives al disseny i la instal·lació dels equips i sistemes de protecció contra incendis, el manteniment mínim dels mateixos i els mitjans humans mínims amb què han de comptar les empreses instal·ladores i mantenidores d’instal·lacions de protecció contra incendis.

contra incendios

El nou reglament disposa d’un canvi respecte al RD 1942 i és l’obligatorietat que un Organisme de Control (OC) com a AMBIENTAL faci les inspeccions periòdiques de les instal·lacions de protecció contra incendis.

Tipologia i abast

La inspecció és obligatòria als establiments amb els següents usos i superfícies:

 • Ús administratiu amb superfície construïda igual o més gran de 2000 m²
 • Ús docent amb superfície construïda igual o més gran de 2000 m²
 • Ús comercial amb superfície construïda igual o més gran de 500 m²
 • Ús pública concurrència amb superfície construïda igual o major a 500 m²
 • Ús Aparcaments amb superfície construïda igual o major a 500 m²
 • Ús Industrial

Periodicitat d’inspecció:

Les inspeccions periòdiques reglamentàries, segons l’Article 22 del R.D. 513/2017 han de realitzar-se amb una periodicitat de 10 anys, per part d’una OCA com AMBIENTAL.

Inspecció contra incendis en establiements industrials – RSCIEI

Inspecció d’Instal·lacions industrials – RSCIEI

Segons el RD2267/2004, de 3 de desembre, pel que s’aprova el Reglament de Seguretat contra incendis en els establiments industrials:

Els titulars dels establiments industrials als quals sigui aplicable aquest reglament hauran de sol·licitar a un organisme de control acreditat, com AMBIENTAL OCA, la inspecció de les seves instal·lacions.

En aquesta inspecció es comprovarà:

 • Que no s’han produït canvis a l’activitat ni ampliacions.
 • Que es segueix mantenint la tipologia de l’establiment, els sectors i/o àrees d’incendi i el risc intrínsec de cadascun.
 • Que els sistemes de protecció contra incendis continuen essent els exigits i que es realitzen les operacions de manteniment d’acord amb el que recull l’apèndix 2 del Reglament d’instal·lacions de protecció contra incendis, aprovat pel Reial Decret 1942/1993, de 5 de novembre.

En establiments adaptats parcialment a aquest reglament, la inspecció es realitzarà només a la part afectada.

Tipologia i abast

El R.D. 2267/2004 (RSCIEI) afecta els nous establiments industrials que es construeixin o implantin i els ja existents que es traslladin, canviïn o modifiquin la seva activitat, a partir del 17.01.2005, així com els existents en què es produeixin ampliacions o reformes que impliquin un augment de la superfície ocupada o augment del nivell de risc intrínsec, a la part afectada per l’ampliació o la reforma.

S’entén per establiments industrials:

 • les indústries
 • magatzems industrials
 • els tallers de reparació i els estacionaments de vehicles destinats al servei de transport de persones i transport de mercaderies
 • els serveis auxiliars o complementaris dels anteriors

A més, s’aplica a tots els magatzems de qualsevol tipus d’establiments quan la càrrega foc total sigui més gran o igual a tres milions (3.000.000) de MegaJoules MJ).

Contra incendios

S’aplica als establiments industrials on es produeixin ampliacions o reformes que impliquin un augment de la superfície o augment del nivell de risc, a la part afectada per l’ampliació o reforma.

Periodicitat d’inspecció:

D’acord amb l’establert al Capítol III, Article 7, del R.D. 2267/2004 (RSCIEI) la periodicitat amb què es realitzaran les inspeccions periòdiques no serà superior a:

 • 5 anys, per als establiments de risc intrínsec baix.
 • 3 anys, per als establiments de risc intrínsec mitjà.
 • 2 anys, per als establiments de risc intrínsec alt.

Per més informació, no dubtis en contactar amb la persona responsable:

Ignasi Cester
Director Tècnic Instal·lacions Tèrmiques i Instal·lacions de Protecció Contra Incendis
ÀREA: SEGURETAT INDUSTRIAL (RITE i PCI)

icester@ambiental.es

T. 934904585
C/ Aribau, 218-224, Entresòl 1a
08006 – Barcelona
(Espanya)