Go to Top

Instal·lacions Tèrmiques (RITE)

En 2002, AMBIENTAL està acreditada per ENAC per actuar com a organisme de control, col·laborador de l’administració, per efectuar la Inspecció d’Instal·lacions Tèrmiques de l’Edificació a tota Espanya.

AMBIENTAL garanteix als seus clients la màxima eficàcia, adaptada a la normativa i als canvis del sector, amb un servei totalment personalitzat i innovador que minimitza la interrupció de l’activitat del client.

Inspecció d’Instal·lacions Tèrmiques dels Edificis (RITE)

El vigent Reglament d’Instal·lacions Tèrmiques dels Edificis (RITE) té per objectiu establir les exigències de seguretat i eficiència energètica que han d’assolir i mantenir al llarg de la seva vida útil les instal·lacions destinades a atendre la demanda de benestar tèrmic i higiene als edificis. És a dir, les instal·lacions fixes de climatització (calefacció, refrigeració i ventilació) i les de producció d’aigua calenta sanitària (ACS). Les inspeccions reglamentàries avaluen el compliment d’aquestes exigències.


A qui s’adreça?

Segons potencia

Als propietaris i titulars d’instal·lacions amb potència útil nominal instal·lada major a 70 kW tèrmics en producció de calor i/o amb potència útil nominal instal·lada major a 70 kW en producció de fred.

Contra incendios

IMPORTANT- EN EL CAS DE POTÈNCIES MENORS A 70KW

Segons el RD178/2021: Els generadors de fred o calor també es sotmeten a inspecció, encara que siguin de <70kW si estan relacionats entre si de les maneres següents:

  • Si el generadors de calor estan units hidràulicament i aquests són de potencies menors de 70kW individualment, però el conjunt suma més de 70kW aplica la inspecció. Per exemple: si tenim un generador de calor de 24kW + 1 generador de calor de 50kW units hidràulicament (al sumar 74kW ja estan inclosos en la obligatorietat de passar inspecció periòdica).
  • Si tenim generadors de fred units frigoríficament i aquests són de potencies menors de 70kW individualment, però el conjunt suma més de 70kW aplica la inspecció. Es té en compte la suma de les potències dels generadors que estan units, per exemple, si tenim 3 generadors de fred units frigoríficament de 25kW + 30kW + 25kW, la suma és de 80kW per tant és d’aplicació la inspecció periòdica de la instal·lació.
  • Si tenim equips o sistemes en una mateixa sala de calderes que comparteixin xemeneia pels gasos d’escapament encara que no estiguin units hidràulicament i la suma de les seves potencies és superior a 70kW, els aplica la inspecció periòdica d’instal·lacions tèrmiques.
  • Si disposem de generadors modulars amb sistema de control automàtic subministrat pel fabricant, el conjunt dels quals superen els 70kW, els aplica la inspecció periòdica d’instal·lacions tèrmiques .
  • Si disposem d’unitats que climatitzen el mateix espai (estiguin o no en la mateixa sala de màquines), essent el mateix espai del titular, excepte quan els usuaris siguin responsables del sistema i la factura energètica del mateix, quan el conjunt d’aquestes superi els 70kW aplica la inspecció periòdica obligatòria d’instal·lacions tèrmiques.
  • En el cas d’aigua calenta sanitària (ACS) es sotmeten a inspecció aquelles calderes (destinades només a producció ACS)  que per si soles superin els 70kW. Si la suma de potències dels generadors del sistema de calefacció combinat amb l’ACS supera els 70kW també aplica la inspecció periòdica reglamentaria.

instalaciones térmicas

SEGONS ESTABLIMENT

Moltes de les següents tipologies d’edificació estan obligades a passar una inspecció periòdica i a obtenir un certificat de conformitat de les seves instal·lacions tèrmiques:

Tipologia i abast

Tipus d’inspeccions i abast de les mateixes:

  • Inspecció periòdica d’eficiència energètica (IPE)

Inspecció Periòdica d’Eficiència Energètica dels generadors de calor i/o fred amb potencies nominals de més de 70kw o de menys de 70kw en els casos descrits anteriorment (incloent, si s’escau les instal·lacions d’energia solar).

  • Inspecció periòdica de la instal·lació complerta (IPIC)

Inspecció Periòdica de la Instal·lació Tèrmica Completa en instal·lacions amb generadors de fred i/o generadors de calor dels quals el sumatori de la potència instal·lada sigui superior a 70kw.

  • Inscripció d’instal·lacions existents executades que no hagin estat legalitzades

Inscripció de la Instal·lació existent segons Instrucció 1/2015.

Consisteix en una inspecció periòdica d’eficiència energètica (IPE) + una inspecció de la instal·lació tèrmica complerta (IPIC), per a aquelles instal·lacions que no disposen de legalització i que estan en ús abans de l’entrada en vigor del Reial Decret 1027/2007, de 20 de juliol, pel que s’aprova el Reglament d’Instal·lacions Tèrmiques en els Edificis (RITE). Aplica en els mateixos valors de potències que les descrites en els apartats anteriors d’IPE i IPIC.

Periodicitat

IPE CALOR: en sistemes de generadors de calefacció, ventilació  i ACS amb potència tèrmica útil nominal superior a 70kW: inspecció periòdica cada 4 anys

IPE FRED: En sistemes d’aire acondicionat i ventilació amb potència tèrmica útil superior a 70kW: inspecció periòdica cada 4 anys

IPIC: en instal·lacions amb potència tèrmica complerta, amb potència tèrmica nominal superior a 70kW en fred o calor: inspecció cada 15 anys

Per més informació, no dubtis en contactar amb la persona responsable:

Ignasi Cester
Director Tècnic Instal·lacions Tèrmiques i Instal·lacions de Protecció Contra Incendis
ÀREA: SEGURETAT INDUSTRIAL (RITE i PCI)

icester@ambiental.es

T. 934904585
C/ Aribau, 218-224, Entresòl 1a
08006 – Barcelona
(Espanya)