Go to Top

Instal·lacions De Baixa Tensió (BT)

AMBIENTAL està acreditada per ENAC per actuar com a organisme de control, col·laborador de l’administració, per efectuar la Inspecció d’Instal·lacions de Baixa Tensió a tota Espanya.

AMBIENTAL garanteix als seus clients la màxima eficàcia, adaptada a la normativa i als canvis del sector, amb un servei totalment personalitzat i innovador que minimitza la interrupció de l’activitat del client.

Inspecció d’Instal·lacions Elèctriques de Baixa Tensió

El vigent Reglament d’Instal·lacions Electrotècniques per a Baixa Tensió (REBT) té per objectiu establir les condicions tècniques i garanties que han de complir les instal·lacions elèctriques connectades a una font de subministrament en els límits de baixa tensió amb la finalitat de preservar la seguretat de les persones i els béns, assegurar el funcionament normal d’aquestes instal·lacions i contribuir a la fiabilitat tècnica i a la eficiència econòmica de les instal·lacions. Les inspeccions reglamentàries avaluen el compliment d’aquestes exigències.

A qui s’adreça?

Als propietaris i titulars d’instal·lacions elèctriques de baixa tensió. Moltes de les següents tipologies d’edificació estan obligades a passar una inspecció i a obtenir un certificat de conformitat de les seves instal·lacions elèctriques:

Baixa Tensió (BT)

Tipologia i abast

Tipus d’inspeccions i abast de les mateixes:

Inspecció inicial
Són objecte d’inspecció, una vegada executades les instal·lacions, les seves ampliacions o modificacions d’importància i abans de ser tramitades davant de l’òrgan competent de la comunitat autònoma, les instal·lacions següents:

 • Instal·lacions industrials amb una potència màxima admissible superior a 100 kW.
 • Locals de pública concurrència.
 • Locals amb risc d’incendi o explosió, de classe I, excepte garatges de menys de 25 places.
 • Locals mullats amb potència màxima admissible superior a 25 kW.
 • Piscines amb potència màxima admissible superior a 10 kW.
 • Fonts accessibles a persones no autoritzades amb potència màxima admissible superior a 10 kW.
 • Quiròfans i sales d’intervenció.
 • Instal·lacions d’enllumenat exterior amb potència màxima admissible superior a 5 kW.
 • Instal·lacions de les estacions de recàrrega per a vehicle elèctric, que requereixin d’elaboració de projecte per a la seva execució.

Inspecció periòdica
Són objecte d’inspeccions periòdiques, cada 5 anys, totes les instal·lacions elèctriques en baixa tensió que van necessitar inspecció inicial, segons punt anterior, i cada 10 anys, les comunes d’edificis d’habitatges de potència màxima admissible superior a 100 kW. és a dir, les instal·lacions següents:

 • Instal·lacions industrials amb una potència màxima admissible superior a 100 kW.
 • Locals de pública concurrència.
 • Locals amb risc d’incendi o explosió, de classe I, excepte garatges de menys de 25 places.
 • Locals mullats amb potència màxima admissible superior a 25 kW.
 • Piscines amb potència màxima admissible superior a 10 kW.
 • Fonts accessibles a persones no autoritzades amb potència màxima admissible superior a 10 kW.
 • Quiròfans i sales d’intervenció.
 • Instal·lacions d’enllumenat exterior amb potència màxima admissible superior a 5 kW.
 • Zones comunes d’edificis d’habitatges de potència màxima admissible superior a 100 kW.
 • Instal·lacions de les estacions de recàrrega per a vehicle elèctric, que requereixin d’elaboració de projecte per a la seva execució.

Inspecció de certificació de condicions de seguretat

Segons la última “ nota aclaridora sobre la documentació Necessària per efectuar els tràmits associats a les instal·lacions de baixa tensió davant de les empreses distribuïdores elèctriques” per un augment de potència contractada es necessitarà:

Si la instal·lació té una antiguitat superior a 20 anys l’empresa distribuïdora ha de verificar la instal·lació. En el cas que aquesta verificació sigui desfavorable caldrà fer una adequació de la instal·lació, que s’ha de justificar amb un dels següents documents:

 • Instal·lacions de memòria tècnica de disseny amb potències màximes admissibles fins a 20 kW: Butlletí de reconeixement d’instal·lacions elèctriques. Quan l’adequació doni lloc a una modificació de la instal·lació el document justificatiu serà el Certificat d’Instal·lació Elèctrica junt amb el document acreditatiu de la inscripció.
 • Resta d’instal·lacions: inspecció feta per un organisme de control

Registre instal·lació anterior al Reglament actual del 2002.

Les instal·lacions anteriors al reglament aprovat pel RD 842/2022 que no disposin de la documentació de quan es va posar en marxa la instal·lació podran acollir-se a la instrucció 1/2015 i registrar la instal·lació de la següent manera:

 • Document que acrediti que la data de posta en marxa de la instal·lació (rebut o certificat de companyia, etc).
 • Memòria tècnica simplificada.
 • Inspecció realitzada per un organisme de control amb resultat favorable.

Periodicitat

La periodicitat de les inspeccions serà la següent:

Tipus d’instalació Periocitat
Instal·lacions industrials amb una PMA > 100 kw Cada 5 anys
Locals de pública concurrència Cada 5 anys
Locals amb risc d’incendi o explosió de classe I Cada 5 anys
Locals mullats amb PMA > 25 kw Cada 5 anys
Piscines amb PMA > 10 kw Cada 5 anys
Fonts accessibles al públic amb PMA > 10 kw Cada 5 anys
Quiròfans i sales d’intervenció Cada 5 anys
Instal·lacions d’enllumenat exterior Cada 5 anys
Zones comuns d’edificis d’habitatges amb PMA > 100 kw Cada 10 anys
 • Inspecció No Reglamentària

 • Declaració Responsable

Inspecció No Reglamentària

El vigent Reglament d’Instal·lacions Electrotècniques per a Baixa Tensió (REBT) té per objectiu establir les condicions tècniques i garanties que han de complir les instal·lacions elèctriques connectades a una font de subministrament en els límits de Baixa Tensió amb la finalitat de preservar la seguretat de les persones i els béns, assegurar el funcionament normal d’aquestes instal·lacions i contribuir a la fiabilitat tècnica i a la eficiència econòmica de les instal·lacions. Les mesures no reglamentàries donen informació sobre el compliment d’aquestes exigències.

A qui s’adreça?

Als propietaris, titulars o mantenidors d’instal·lacions elèctriques de Baixa Tensió que vulguin disposar d’informació sobre l’estat de la seva instal·lació elèctrica sense necessitat de passar una inspecció reglamentària.

Tipologia i abast

Tipus de mesures i abast de les mateixes:

 • Mesura de la resistència a terra d’una instal·lació
 • Mesura del temps d’actuació dels interruptors diferencials
 • Mesura de la resistència d’aïllament dels conductors
 • Mesura d’equipotencialitats a terra de masses accessibles
 • Mesura de resistivitat de terrenys

Per més informació, no dubtis en contactar amb la persona responsable:

Albert Marcó
Director Tècnic Electrotècnica
ÀREA: SEGURETAT INDUSTRIAL (BT/AT)

amarco@ambiental.es

T. 934904585
C/ Aribau, 218-224, Entresòl 1a
08006 – Barcelona
(Espanya)

Tràmits de Declaració Responsable mitjançant el Canal Empresa de la OGE

Les altes, modificacions i baixes registrals de les noves instal·lacions a les quals s’aplica la Llei 9/2014 del 31 de juliol, de la seguretat industrial dels establiments, les instal·lacions i els productes, s’hauran de sol·licitar per via electrònica, tinguin o no la obligació de realitzar una inspecció inicial com és el cas d’algunes instal·lacions elèctriques de Baixa Tensió. A partir del 6 de novembre, aquests tràmits es fan a través de Canal Empresa de la OGE.

A qui s’adreça?

Als propietaris i titulars que vulguin tramitar una alta, modificació o baixa en alguna de les seves intal·lacions o en algun dels seus aparells.

Tipologia i abast

Els tipus d’instal·lacions subjectes a aquestes tramitacions administratives d’alta, modificació o baixa, amb o sense inspecció associada, són:

 • Instal·lacions elèctriques de Baixa Tensió (BT)
 • Instal·lacions elèctriques d’Alta Tensió (AT)
 • Calefacció i Climatització (RITE)
 • Ascensors (AE)
 • Grues (AE)
 • Equips a pressió (AP)
 • Fred Industrial (IF)
 • Instal·lacions de Gas (GC)
 • Instal·lacions de productes petrolífers (IP)
 • Instal·lacions de productes químics (APQ)

Periodicitat

Aquest tràmit es realitzarà un cop executada la instal·lació, quan aquesta sigui ampliada, modificada o donada de baixa. AMBIENTAL està habilitada per la Generalitat de Catalunya en qualitat d’Organisme de Control per actuar en les realitzacions d’aquests tràmits.

Enllaços

 • Llei 9/2014 del 31 de juliol, de la seguretat industrial dels establiments, les instal·lacions i els productes. Instruccions vàries de la Generalitat de Catalunya sobre Instal·lacions Elèctriques de Baixa Tensió: http://www.eic.cat/infonorma

Per més informació, no dubtis en contactar amb la persona responsable:

Albert Marcó
Director Tècnic Electrotècnica
ÀREA: SEGURETAT INDUSTRIAL (BT/AT)

amarco@ambiental.es

T. 934904585
C/ Aribau, 218-224, Entresòl 1a
08006 – Barcelona
(Espanya)