Go to Top

Encara no has legalitzat la teva instal·lació? T’ho facilitem!

Grup 3 acumuladors ACS petita

El passat 13 de març va entrar en vigor la Instrucció 1/2015 de 12 de març. Aquesta instrucció regula les instal·lacions no inscrites o no legalitzades de tots els camps reglamentaris i en facilita que els seus propietaris i titulars la tinguin legalitzada i al dia.

La instrucció explica el procediment a seguir en les inspeccions a realitzar pels Organismes de Control, com és el cas d’AMBIENTAL, que afecten a instal·lacions en ús, no inscrites al RITSIC -Registre d’instal·lacions tècniques de seguretat industrial de Catalunya- i per tant, no legalitzades.

Aquesta instrucció afecta a:

  • Les instal·lacions elèctriques de Baixa Tensió
  • Les instal·lacions elèctriques d’Alta Tensió
  • Les instal·lacions tèrmiques en els edificis (calefacció, climatització…)
  • Les instal·lacions frigorífiques
  • Les instal·lacions petrolíferes IP03

La instrucció 1/2015 facilita la legalització d’aquestes instal·lacions establint un procediment per la inscripció de les instal·lacions existents al RITSIC. El procediment és el següent:

  • Es poden acollir a aquesta instrucció les instal·lacions en ús amb antiguitat anterior a la data d’entrada en vigor dels respectius reglaments, eliminant la necessitat que la instal·lació tingui una antiguitat mínima de 15 anys:

– Per instal·lacions de Baixa Tensió, les instal·lacions anteriors al setembre del 2003.
– Per instal·lacions tèrmiques, les anteriors al gener del 2008.

  • Es simplifica la documentació a aportar. Només es requerirà :

– Documentació justificativa de la data de posada en servei de la instal·lació. Aquest document pot ser, per exemple, un rebut o contracte del consum elèctric.
– Una memòria tècnica simplificada, amb l’esquema i plànol de la instal·lació, signats per tècnic titulat competent. La memòria haurà de justificar el compliment de la reglamentació d’aplicació, és a dir, les exigències que existien en el moment de posada en funcionament de la instal·lació.

  • Amb aquesta documentació, caldrà sol·licitar una inspecció a un Organisme de Control, com AMBIENTAL. A la inspecció es comprovarà l’acompliment de les especificacions tècniques dels reglaments que li eren d’aplicació i que es descriuen a la memòria.
  • Un cop superada la inspecció, l’Organisme de Control emetrà una acta favorable que servirà per inscriure la instal·lació al RITSIC, quedant la instal·lació legalitzada. La inscripció al RITSIC no la pot fer el titular voluntàriament.

D’aquesta manera, amb aquesta nova Instrucció, s’elimina l’aportar el Certificat de la Instrucció 9/2012, el document del titular conforme havia perdut els antecedents i el contracte de manteniment, simplificant el tràmit.

Per veure la Instrucció completa, podeu clicar aquí.

Des d’AMBIENTAL ens podem encarregar d’inspeccionar aquest tipus d’instal·lacions, siguin instal·lacions tèrmiques o instal·lacions de Baixa Tensió, realitzant el control, emetent l’acta i fent el registre al RITSIC, per tal de que la instal·lació quedi legalitzada i al dia.

Si voleu més informació, podeu contactar amb en Gerard Pou, Director Tècnic d’Instal·lacions Tèrmiques d’AMBIENTAL, a través del seu correu o trucant-lo al telèfon 93 490 45 85.

, ,