Go to Top

Instal·lacions tèrmiques

Instal·lacions tèrmiques:

AMBIENTAL està acreditada per ENAC per actuar com a organisme de control, col·laborador de l’administració, per efectuar la Inspecció d’Instal·lacions Tèrmiques de l’Edificació a tota Espanya.

AMBIENTAL garanteix als seus clients la màxima eficàcia, adaptada a la normativa i als canvis del sector, amb un servei totalment personalitzat i innovador que minimitza la interrupció de l’activitat del client.

  • Inspecció periòdica

  • Inspecció inicial

  • Mesures Climacheck

  • Declaració Responsable

Inspecció d’Instal·lacions Tèrmiques dels Edificis

El vigent Reglament d’Instal·lacions Tèrmiques dels Edificis (RITE) té per objectiu establir les exigències de seguretat i eficiència energètica que han d’assolir i mantenir al llarg de la seva vida útil les instal·lacions destinades a atendre la demanda de benestar tèrmic i higiene als edificis. És a dir, les instal·lacions fixes de climatització (calefacció, refrigeració i ventilació) i les de producció d’aigua calenta sanitària (ACS). Les inspeccions reglamentàries avaluen el compliment d’aquestes exigències.

AMBIENTAL està acreditada per ENAC (370/EI706) com a organisme de control per a la realització d’inspeccions d’instal·lacions tèrmiques en edificis.

A qui s’adreça?

Als propietaris i titulars d’instal·lacions amb potència nominal instal·lada igual o major a 20 kW tèrmics en producció de calor i/o amb potència nominal instal·lada igual o major a 12 kW en producció de fred.

tèrmic

Moltes de les següents tipologies d’edificació estan obligades a passar una auditoria i a obtenir un certificat de conformitat de les seves instal·lacions tèrmiques:

Instal·lacions tèrmiques


Pel que fa als usos dins processos industrials, agrícoles o de qualsevol altre tipus, n’estan exempts en la part que no estigui destinada a atendre les demandes higièniques i de benestar tèrmic de les persones.

tèrmic persones

 


 

Tipologia i abast

Tipus d’inspeccions i abast de les mateixes:

• INSPECCIÓ PERIÒDICA D’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA (IPE)

Inspecció a què s’han de sotmetre periòdicament els generadors de calor amb potència
nominal igual o superior a 20 kW i els generadors de fred amb potencia nominal igual o superior a 12 kW (incloent, si s’escau, les instal·lacions d’energia solar) de les instal·lacions
tèrmiques en els edificis, per tal de verificar el compliment de l’exigència d’eficiència energètica establerta en el RITE.

• INSPECCIÓ PERIÒDICA DE LA INSTAL·LACIÓ COMPLETA (IPIC)

Inspecció a què s’ha de sotmetre la totalitat de la instal·lació per tal de verificar el compliment
de l’exigència d’eficiència energètica establerta en el RITE. Afecta a instal·lacions de generació de fred d’igual o més de 12kW de potència nominal i a instal·lacions de generació de calor d’igual o més de 20 kW

• INSCRIPCIÓ D’INSTAL·LACIONS EXISTENTS EXECUTADES QUE NO HAGIN ESTAT LEGALITZADES.

Consisteix en una inspecció periòdica d’eficiència energètica dels generadors de calor d’igual o més de 20 kW de potència nominal i a instal·lacions de generació de fred d’igual o més de 12 kW
(IPE). A més, d’haurà de realitzar una inspecció de la instal·lació tèrmica complerta (IPIC), així com de la revisió de la documentació aportada segons Instrucció vigent de la Generalitat de Catalunya

Periodicitat

• INSPECCIÓ PERIÒDICA DE LA INSTAL·LACIÓ COMPLERTA (IPIC):

Les instal·lacions tèrmiques de les quals formin part els generadors de calor de potència tèrmica nominal superior o igual a 20 kW o els generadors de fred de potència tèrmica nominal superior o igual a 12 kW han de realitzar la IPIC cada 15 anys.

 • INSPECCIÓ PERIÒDICA D’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA (IPE)

Els generadors de calor han de passar les IPE segons la taula següent:

Captura de pantalla 2016-03-01 a las 17.42.31

Els generadors de fred han de passar les IPE segons la taula següent:

Captura de pantalla 2016-03-01 a las 17.42.38
* S’exceptuen d’aquesta aplicació, totes les instal·lacions d’ús domèstic fins que es determini la seva regulació específica.

Enllaços

· Instal·lacions anteriors al 5 de novembre de 1998

Reial Decret RD1618/1980, del 4 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament d’Instal·lacions de Calefacció, Climatització i Aigua Calenta Sanitària, amb el fi de racionalitzar el seu consum energètic.
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1980-16729

· Instal·lacions anteriors a l’1 de març de 2008

Reial Decret RD1751/1998, del 31 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament d’Instal·lacions Tèrmiques als Edificis (RITE) i les seves Instruccions Tècniques Complementàries (ITE) i es crea la Comissió Assessora per a les Instal·lacions Tèrmiques dels Edificis.
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-1998-18795

Reial Decret RD1218/2002, del 22 de novembre, pel qual es modifica el Reial Decret 1751/1998, del 31 de juliol, pel qual es va aprovar el Reglament d’Instal·lacions Tèrmiques als Edificis (RITE) i les seves Instruccions Tècniques Complementàries (ITE) i es crea la Comissió Assessora per a les Instal·lacions Tèrmiques dels Edificis.
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2002-23469

· Instal·lacions posteriors al 29 de febrer de 2008

Reial Decret RD1027/2007, del 20 de juliol, pel que s’aprova el Reglament d’Instal·lacions Tèrmiques als Edificis (RITE).
http://www.boe.es/boe/dias/2007/08/29/pdfs/A35931-35984.pdf

Reial Decret RD1826/2009, del 27 de novembre, pel que es modifica el Reglament d’Instal·lacions Tèrmiques als Edificis, aprovat pel Reial Decret 1027/2007, del 20 de juliol.
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2009-19915

Reial Decret RD238/2013, del 5 d’abril, pel que es modifiquen determinats articles i instruccions tècniques del Reglament d’Instal·lacions Tèrmiques als Edificis, aprovat pel Reial Decret 1027/2007, del 20 de juliol.
http://www.boe.es/boe/dias/2013/04/13/pdfs/BOE-A-2013-3905.pdf

Codi Tècnic de l’Edificació

· Instal·lacions posteriors al 29 de març de 2006

Reial Decret RD314/2006, del 17 de març, pel que s’aprova el Codi Tècnic de l’Edificació.
http://www.boe.es/boe/dias/2006/03/28/pdfs/A11816-11831.pdf

· Instruccions vàries de la Generalitat de Catalunya

Instruccions vàries de la Generalitat sobre Instal·lacions Tèrmiques dels Edificis.
http://www.eic.cat/infonorma

info-doc-cat
 
 
 
pressupost

 

 

Per més informació, no dubtis en contactar amb la persona responsable:

Ignasi Cester
Director tècnic Instal·lacions Tèrmiques
ÀREA: SEGURETAT INDUSTRIAL (RITE)

icester@ambiental.es T. 635859936
Aribau 218-224 Entresòl 1a 08006. Barcelona (Espanya).

Inspecció inicial i mostrejos de l’Administració

El vigent Reglament d’Instal·lacions Tèrmiques dels Edificis (RITE) té per objectiu establir les exigències de seguretat i eficiència energètica que han d’assolir i mantenir al llarg de la seva vida útil les instal·lacions destinades a atendre la demanda de benestar tèrmic i higiene als edificis. és a dir, les instal·lacions fixes de climatització (calefacció, refrigeració i ventilació) i les de producció d’aigua calenta sanitària (ACS). Les inspeccions reglamentàries avaluen el compliment d’aquestes exigències.

AMBIENTAL està acreditada per ENAC (OC-I/296) com a organisme de control per a la realització d’inspeccions d’instal·lacions tèrmiques en edificis.

A qui s’adreça?

Als titulars d’instal·lacions tèrmiques als edificis ubicades a Catalunya.

Les altes, modificacions i baixes registrals de les noves instal·lacions a les quals s’aplica la Llei 9/2014 del 31 de juliol, de la seguretat industrial dels establiments, les instal·lacions i els productes, s’hauran de sol·licitar per via electrònica. Des del 6 de novembre, aquests tràmits es fan a través de Canal Empresa

Per a la posada en funcionament, la modificació o la baixa d’instal·lacions tèrmiques als edificis ubicades a Catalunya, els titulars d’aquestes instal·lacions han de presentar a l’Administració una declaració responsable en la qual manifestin que compleixen els requisits preceptius.

Tipologia i abast

No cal presentar a l’Administració cap tipus de documentació per acreditar el compliment reglamentari per a les instal·lacions tèrmiques següents:

a) Instal·lacions d’energia convencional, en règim de generació de calor o fred, amb potència tèrmica nominal P inferior a 5 kW.

b) Instal·lacions d’energia solar amb equip d’energia de recolzament de P inferior a 5 kW, o bé, en cas de no existir equip de recolzament, o quan es tracti d’una reforma de la instal·lació tèrmica que únicament incorpori energia solar, la potència tèrmica resultant de multiplicar per 0,7 kW/m2 la superfície d’obertura de camp dels captadors solars instal·lats sigui inferior a 5 kW.

c) Sistemes solars consistents en un únic element prefabricat.

d) Instal·lacions de producció d’aigua calenta sanitària mitjançant escalfadors instantanis, escalfadors acumuladors i termos elèctrics quan la potència tèrmica nominal P de cadascun d’ells o la seva suma sigui igual o inferior a 70 kW.

Posada en funcionament o alta

Es classifiquen en les dues classes següents:

1.- Instal·lacions de classe 1
Les instal·lacions de classe 1 es subdivideixen en les dues subclasses següents:

1.1.- Subclasse 1.1: la constitueixen aquelles instal·lacions d’energia convencional, en règim de generació de calor o fred, amb P igual o superior a 5 kW, i inferior a 20 kW en calor o igual o inferior a 12 kW en fred, que no formin part d’una instal·lació d’energia solar com a equip de recolzament.

1.2.- Subclasse 1.2: la constitueixen les instal·lacions següents:

1.2.1.- Instal·lacions d’energia convencional, en règim de generació de calor o fred, amb P igual o superior a 20 kW en calor o superior a 12 kW en fred, i igual o inferior a 70 kW.
1.2.2.- Instal·lacions d’energia solar amb equip d’energia de recolzament de P igual o superior a 5 kW i igual o inferior a 70 kW, o bé, en cas de no existir equip.

2.- Instal·lacions de classe 2
Aquest grup està constituït per les instal·lacions següents:

2.1.- Instal·lacions d’energia convencional, en règim de generació de calor o fred,amb P superior a 70 kW.

2.2.- Instal·lacions d’energia solar amb equip d’energia de recolzament de P superior a 70 kW, o bé, en cas de no existir equip de recolzament, o quan es tracti d’una reforma de la instal·lació tèrmica que únicament incorpori energia solar, la potència tèrmica resultant de multiplicar per 0,7 kW/m2 la superfície d’obertura de camp dels captadors solars instal·lats sigui superior a 70 kW.

 

Reformes d’instal·lacions existents

La reforma de les instal·lacions existents, de manera que s’alterin les seves característiques essencials, es classificarà en alguna de les classes 1 o 2 definides al punt anterior, en funció de les característiques de la part d’instal·lació reformada. El trasllat d’una instal·lació es considera, a efectes de classificació, com una nova instal·lació.

D’acord amb l’article 2.3 del RITE, tindran la consideració de reformes:

a) La incorporació de nous subsistemes de climatització o de producció d’aigua calenta sanitària o la modificació dels existents.

b) La substitució d’equips generadors de calor o fred per uns altres de diferents característiques o l’ampliació del nombre de generadors.

c) El canvi del tipus d’energia utilitzada o la incorporació d’energies renovables.

d) El canvi de l’ús previst de l’edifici.

 

Periodicitat

Per a la posada en funcionament, la modificació o la baixa d’instal·lacions tèrmiques als edificis ubicades a Catalunya, els titulars d’aquestes instal·lacions han de presentar a l’Administració una declaració responsable en la qual manifestin que compleixen els requisits preceptius.

Un cop presentada aquesta declaració, l’administració designarà l’Organisme de Control (OC) que s’encarregarà de fer el mostreig o inspecció de la documentació presentada pel titular, realitzant una visita a la instal·lació.

Enllaços

Per més informació, no dubtis en contactar amb la persona responsable:

Ignasi Cester
Director tècnic Instal·lacions Tèrmiques
ÀREA: SEGURETAT INDUSTRIAL (RITE)

icester@ambiental.es T. 635859936
Aribau 218-224 Entresòl 1a 08006. Barcelona (Espanya).

Mesures d’Eficiència amb Climacheck

El vigent Reglament d’Instal·lacions Tèrmiques en els Edificis (RITE) obliga a les empreses mantenidores a realitzar un certificat anual de manteniment on constin les dades obtingudes en la mesura del rendiment dels generadors de fred (refredadores, bombes de calor, unitats autònomes, bombes d’absorció…) i calor (principalment calderes).

A qui s’adreça?

Aquest servei s’adreça principalment a les empreses mantenidores d’instal·lacions tèrmiques. Aquestes empreses mantenidores, entre altres aspectes, hauran de tenir al dia un registre de mesures d’alguns paràmetres dels generadors de calor i de fred segons el programa de gestió energètica desenvolupat a la IT 3.4 del Reglament d’Instal·lacions Tèrmiques en els Edificis. El registre de mesures en el cas de generadors de calor és relativament senzill, però en el cas del fred es bastant més complicat. Per això des d’AMBIENTAL volem facilitar la realització d’aquestes mesures.

Tipologia

El tipus de mesura a realitzar consisteix en una prova d’eficiència energètica als generadors de fred (refredadores, bombes de calor, unitats autònomes, màquines d’absorció…). Aquesta es durà a terme mitjançant un analitzador de rendiment frigorífic/elèctric anomenat Climacheck. Un equip d’última tecnologia capaç de treure el rendiment instantani del generador.

· Valors obtinguts a la mesura:

· Temperatura del fluid exterior en entrada i sortida de l’evaporador (ºC)
· Temperatura del fluid exterior en entrada i sortida del condensador (ºC)
· Temperatura i pressió d’evaporació (ºC) (bar)
· Temperatura i pressió de condensació (ºC) (bar)
· Tensió d’alimentació elèctrica (V)
· Consum elèctric (A)
· Factor de potència de la instal·lació (%)
· Potència elèctrica absorbida (kW)
· Potència tèrmica instantània del generador (kW)
· EER o COP instantani

 

Periodicitat

La periodicitat de les mesures a realitzar per la empresa mantenidora va en funció del tipus de generació (fred o calor) i de la seva potència. No obstant, el que sí és comú, és realitzar un certificat anual de manteniment on consten aquestes dades obtingudes a les mesures de tot l’any.

Enllaços

info-doc-cat
 
 
 
pressupost

 

 

Per més informació, no dubtis en contactar amb la persona responsable:

Ignasi Cester
Director tècnic Instal·lacions Tèrmiques
ÀREA: SEGURETAT INDUSTRIAL (RITE)

icester@ambiental.es T. 635859936
Aribau 218-224 Entresòl 1a 08006. Barcelona (Espanya).

Tràmits de Declaració Responsable mitjançant el Canal Empresa de la OGE

Les altes, modificacions i baixes registrals de les noves instal·lacions a les quals s’aplica la Llei 9/2014 del 31 de juliol, de la seguretat industrial dels establiments, les instal·lacions i els productes, s’hauran de sol·licitar per via electrònica, tinguin o no la obligació de realitzar una inspecció inicial com és el cas d’algunes instal·lacions elèctriques de Baixa Tensió. A partir del 6 de novembre, aquests tràmits es fan a través de Canal Empresa de la OGE.

A qui s’adreça?

Als propietaris i titulars que vulguin tramitar una alta, modificació o baixa en alguna de les seves intal·lacions o en algun dels seus aparells.

Tipologia i abast

Els tipus d’instal·lacions subjectes a aquestes tramitacions administratives d’alta, modificació o baixa, amb o sense inspecció associada, són:

· Instal·lacions elèctriques de Baixa Tensió (BT)
· Instal·lacions elèctriques d’Alta Tensió (AT)
· Calefacció i Climatització (RITE)
· Ascensors (AE)
· Grues (AE)
· Equips a pressió (AP)
· Fred Industrial (IF)
· Instal·lacions de Gas (GC)
· Instal·lacions de productes petrolífers (IP)
· Instal·lacions de productes químics (APQ)

Periodicitat

Aquest tràmit es realitzarà un cop executada la instal·lació, quan aquesta sigui ampliada, modificada o donada de baixa. AMBIENTAL està habilitada per la Generalitat de Catalunya en qualitat d’Organisme de Control per actuar en les realitzacions d’aquests tràmits.

Enllaços

    • Llei 9/2014 del 31 de juliol, de la seguretat industrial dels establiments, les instal·lacions i els productes. Instruccions vàries de la Generalitat de Catalunya sobre Instal·lacions Elèctriques de Baixa Tensió: http://www.eic.cat/infonorma

Per més informació, no dubtis en contactar amb la persona responsable:

Ignasi Cester
Director tècnic Instal·lacions Tèrmiques
ÀREA: SEGURETAT INDUSTRIAL (RITE)

icester@ambiental.es T. 635859936
Aribau 218-224 Entresòl 1a 08006. Barcelona (Espanya).