Go to Top

Electricitat (BT)

Instal·lacions d’electricitat (BT):

AMBIENTAL està acreditada per ENAC per actuar com a organisme de control, col·laborador de l’administració, per efectuar la Inspecció d’Instal·lacions de Baixa Tensió a tota Espanya.

AMBIENTAL garanteix als seus clients la màxima eficàcia, adaptada a la normativa i als canvis del sector, amb un servei totalment personalitzat i innovador que minimitza la interrupció de l’activitat del client.

 • Inspecció electricitat Baixa Tensió

 • Inspecció No Reglamentària

 • Declaració Responsable

Inspecció d’Instal·lacions Elèctriques de Baixa Tensió

El vigent Reglament d’Instal·lacions Electrotècniques per a Baixa Tensió (REBT) té per objectiu establir les condicions tècniques i garanties que han de complir les instal·lacions elèctriques connectades a una font de subministrament en els límits de baixa tensió amb la finalitat de preservar la seguretat de les persones i els béns, assegurar el funcionament normal d’aquestes instal·lacions i contribuir a la fiabilitat tècnica i a la eficiència econòmica de les instal·lacions. Les inspeccions reglamentàries avaluen el compliment d’aquestes exigències.

A qui s’adreça?

Als propietaris i titulars d’instal·lacions elèctriques de baixa tensió. Moltes de les següents tipologies d’edificació estan obligades a passar una auditoria i a obtenir un certificat de conformitat de les seves instal·lacions elèctriques:

Baixa Tensió


Tipologia i abast

Tipus d’inspeccions i abast de les mateixes:

· Inspecció inicial
Són objecte d’inspecció, una vegada executades les instal·lacions, les seves ampliacions o modificacions d’importància i abans de ser tramitades davant de l’òrgan competent de la comunitat autònoma, les instal·lacions següents:

· Instal·lacions industrials amb una potència màxima admissible superior a 100 kW.
· Locals de pública concurrència.
· Locals amb risc d’incendi o explosió, de classe I, excepte garatges de menys de 25 places.
· Locals mullats amb potència màxima admissible superior a 25 kW.
· Piscines amb potència màxima admissible superior a 10 kW.
· Fonts accessibles a persones no autoritzades amb potència màxima admissible superior a 10 kW.
· Quiròfans i sales d’intervenció.
· Instal·lacions d’enllumenat exterior amb potència màxima admissible superior a 5 kW.
· Instal·lacions de les estacions de recàrrega per a vehicle elèctric, que requereixin d’elaboració de projecte per a la seva execució.

· Inspecció periòdica
Són objecte d’inspeccions periòdiques, cada 5 anys, totes les instal·lacions elèctriques en baixa tensió que van necessitar inspecció inicial, segons punt anterior, i cada 10 anys, les comunes d’edificis d’habitatges de potència màxima admissible superior a 100 kW. és a dir, les instal·lacions següents:

· Instal·lacions industrials amb una potència màxima admissible superior a 100 kW.
· Locals de pública concurrència.
· Locals amb risc d’incendi o explosió, de classe I, excepte garatges de menys de 25 places.
· Locals mullats amb potència màxima admissible superior a 25 kW.
· Piscines amb potència màxima admissible superior a 10 kW.
· Fonts accessibles a persones no autoritzades amb potència màxima admissible superior a 10 kW.
· Quiròfans i sales d’intervenció.
· Instal·lacions d’enllumenat exterior amb potència màxima admissible superior a 5 kW.
· Zones comunes d’edificis d’habitatges de potència màxima admissible superior a 100 kW.
· Instal·lacions de les estacions de recàrrega per a vehicle elèctric, que requereixin d’elaboració de projecte per a la seva execució.

· Inspecció de certificació de condicions de seguretat en habitatges

Les condicions mínimes de seguretat d’una instal·lació elèctrica de Baixa Tensió d’un habitatge que es troba sense suministre elèctric durant un període superior a 1 any i que es vulgui posar novament en marxa, es podrà justificar de la següent manera:
Mitjançant la realització d’una inspecció de certificació de condicions de seguretat, per part d’un organisme de control autoritzat per la Generalitat de Catalunya, amb calificació favorable.

Periodicitat

La periodicitat de les inspeccions serà la següent:

· Inspecció inicial:
Es realitzarà una vegada executada la instal·lació, quan sigui ampliada o modificada, just abans de ser tramitada davant de l’òrgan competent de la comunitat autònoma.

· Inspección Periódica:
Es realitzarà cada 5 anys a comptar des de l’última inspecció periòdica o des de la seva legalització, excepte el cas d’instal·lacions comunes d’edificis d’habitatges de potència màxima admissible superior a 100 kW, que es realitzarà cada 10 anys. és a dir, es realitzaran segons la següent taula:

Captura de pantalla 2016-03-01 a las 17.50.02

 

· Inspecció de certificació de condicions de seguretat en habitatges:
Es realitzarà únicament quan una vivenda que es trobi sense suministrament elèctric durant un període superior a 1 any, vulgui posar novament en marxa el suministre.

Enllaços

Instal·lacions en funcionament abans del 8 de gener de 1973

Instal·lacions en funcionament posteriors al 7 de gener de 1973 i anteriors al 18 de setembre de 2003

Instal·lacions en funcionament posteriors al 17 de setembre de 2003

 • Reial Decret 842/2002, de 2 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió.
  http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2002-18099
 • Reial Decret 560/2010, de 5 de maig, pel qual es modifiquen diverses normes reglamentàries en matèria de seguretat industrial per adequar-les a la llei 17/2009, de 23 de novembre, sobre el lliure accés a les activitats de serveis i al seu exercici, i a la llei 25/2009, de 22 de desembre, de modificació de diverses lleis per a la seva adaptació a la llei sobre el llibre accés a les activitats de serveis i al seu exercici.
  http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2010-8190
 • Reial Decret 1053/2014, de 12 de desembre, pel qual s’aprova una nova Instrucció Tècnica Complementària (ITC) BT 52, “Instal·lacions amb fins especials. Infraestructura per a la recàrrega de vehicles elèctrics”, del Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió, aprovat pel Reial Decret 842/2002, de 2 d’agost, i se’n modifiquen altres instruccions tècniques complementàries.
  http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2014-13681
 • Instruccions vàries de la Generalitat de Catalunya sobre Instal·lacions Elèctriques de Baixa Tensió.
  http://www.eic.cat/infonorma

info-doc-cat

 
 
 
pressupost

 

 

Per més informació, no dubtis en contactar amb la persona responsable:

Albert Marcó
Director tècnic Electrotècnica
ÀREA: SEGURETAT INDUSTRIAL (BT/AT)

amarco@ambiental.es T. 691328251
Aribau 218-224 Entresòl 1a 08006. Barcelona (Espanya).

Inspecció No Reglamentària

El vigent Reglament d’Instal·lacions Electrotècniques per a Baixa Tensió (REBT) té per objectiu establir les condicions tècniques i garanties que han de complir les instal·lacions elèctriques connectades a una font de subministrament en els límits de Baixa Tensió amb la finalitat de preservar la seguretat de les persones i els béns, assegurar el funcionament normal d’aquestes instal·lacions i contribuir a la fiabilitat tècnica i a la eficiència econòmica de les instal·lacions. Les mesures no reglamentàries donen informació sobre el compliment d’aquestes exigències.

A qui s’adreça?

Als propietaris, titulars o mantenidors d’instal·lacions elèctriques de Baixa Tensió que vulguin disposar d’informació sobre l’estat de la seva instal·lació elèctrica sense necessitat de passar una inspecció reglamentària.

Tipologia i abast

Tipus de mesures i abast de les mateixes:

· Mesura de la resistència a terra d’una instal·lació

Totes les instal·lacions elèctriques han de disposar d’una resistència de posada a terra òptima per tal d’evitar perills contra contactes indirectes. Sabent aquest valor conjuntament amb la sensibilitat del diferencial més desfavorable, podem obtenir mitjançant la Llei d’Ohm la tensió de contacte màxima que es podria produir en cas de contacte indirecte. Al Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió s’especifica els valors màxims d’aquesta tensió de contacte segons el tipus d’instal·lació.

· Mesura del temps d’actuació dels interruptors diferencials

Totes les instal·lacions elèctriques han de disposar d’interruptors diferencials. L’interruptor diferencial és un equip elèctric de protecció contra derivacions elèctriques a terra. Aquestes derivacions suposen un perill d’electrocució per contacte directe o indirecte per les persones. Aquesta mesura consisteix en simular un defecte a terra petit però suficient com perquè el diferencial actuï. D’aquesta forma ens dóna informació sobre el correcte estat de l’equip i la tensió màxima que s’ha produït a l’assaig.

· Mesura de la resistència d’aïllament dels conductors

Totes les instal·lacions elèctriques han de disposar d’uns conductors en bon estat. A vegades, amb una inspecció visual no és suficient per saber l’estat d’un conductor, ja que molts cops no és accessible durant tota la seva llargada, o el defecte d’aïllament no és apreciable. Aquesta mesura consisteix en fer circular una petita corrent pel conductor respecte a terra. Si aquesta corrent retorna sense cap fuita, la mesura serà correcta, obtenint un valor òhmnic d’aïllament correcte. Aquest valor obtingut es pot contrastar amb el valor mínim permès pel Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió.

· Mesura d’equipotencialitats a terra de masses accessibles

Totes les instal·lacions elèctriques han de disposar d’una correcta equipotencialitat a terra de les parts metàl·liques accessibles a les persones. Aquesta mesura consisteix en comprovar la continuïtat entre aquestes parts, anul·lant la resistència del propi cablejat de l’equip, per tal d’obtenir la resistència exacta que existeix entre totes aquestes parts metàl·liques. Aquest valor obtingut es pot contrastar amb el valor mínim permès pel Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió.

· Mesura de resistivitat de terrenys

De forma habitual, abans de construir i dissenyar una xarxa de terres, és necessari disposar del valor de la resistivitat del terreny on es vol realitzar. Aquest valor determinarà directament la quantitat de material i distribució del mateix. Aquesta mesura consisteix en comprovar el valor de resistivitat del terreny mitjançant el mètode Wenner. Es col·loquen al terreny quatre piques en línia recta equidistants entre elles. L’equip genera una corrent coneguda a través de les dues piques exteriors i es mesura la caiguda en el potencial de tensió entre les dues piques interiors. Mitjançant la Llei d’Ohm l’equip calcula de forma automàtica la resistivitat del terreny.

info-doc-cat

 

 

Per més informació, no dubtis en contactar amb la persona responsable:

Albert Marcó
Director tècnic Electrotècnica
ÀREA: SEGURETAT INDUSTRIAL (BT/AT)

amarco@ambiental.es T. 691328251
Aribau 218-224 Entresòl 1a 08006. Barcelona (Espanya).

Tràmits de Declaració Responsable mitjançant el Canal Empresa de la OGE

Les altes, modificacions i baixes registrals de les noves instal·lacions a les quals s’aplica la Llei 9/2014 del 31 de juliol, de la seguretat industrial dels establiments, les instal·lacions i els productes, s’hauran de sol·licitar per via electrònica, tinguin o no la obligació de realitzar una inspecció inicial com és el cas d’algunes instal·lacions elèctriques de Baixa Tensió. A partir del 6 de novembre, aquests tràmits es fan a través de Canal Empresa de la OGE.

A qui s’adreça?

Als propietaris i titulars que vulguin tramitar una alta, modificació o baixa en alguna de les seves intal·lacions o en algun dels seus aparells.

Tipologia i abast

Els tipus d’instal·lacions subjectes a aquestes tramitacions administratives d’alta, modificació o baixa, amb o sense inspecció associada, són:

· Instal·lacions elèctriques de Baixa Tensió (BT)
· Instal·lacions elèctriques d’Alta Tensió (AT)
· Calefacció i Climatització (RITE)
· Ascensors (AE)
· Grues (AE)
· Equips a pressió (AP)
· Fred Industrial (IF)
· Instal·lacions de Gas (GC)
· Instal·lacions de productes petrolífers (IP)
· Instal·lacions de productes químics (APQ)

Periodicitat

Aquest tràmit es realitzarà un cop executada la instal·lació, quan aquesta sigui ampliada, modificada o donada de baixa. AMBIENTAL està habilitada per la Generalitat de Catalunya en qualitat d’Organisme de Control per actuar en les realitzacions d’aquests tràmits.

Enllaços

 • Llei 9/2014 del 31 de juliol, de la seguretat industrial dels establiments, les instal·lacions i els productes. Instruccions vàries de la Generalitat de Catalunya sobre Instal·lacions Elèctriques de Baixa Tensió: http://www.eic.cat/infonorma

Per més informació, no dubtis en contactar amb la persona responsable:

Albert Marcó
Director tècnic Electrotècnica
ÀREA: SEGURETAT INDUSTRIAL (BT/AT)

amarco@ambiental.es T. 691328251
Aribau 218-224 Entresòl 1a 08006. Barcelona (Espanya).